Algemene voorwaarden Praktijk Nicolette Spackler

 

 1. Algemene bepalingen
 • Praktijk Nicolette Spackler (hierna te noemen Praktijk Nicolette Spackler) is een praktijk voor Body Mind Release therapie.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten,  aangegaan tussen Praktijk Nicolette Spackler en een cliënt.
 • De algemene voorwaarden worden geacht door de cliënt te zijn aanvaard, zodra het behandeltraject start.
 • Bij de bevestiging van het eerste consult wordt de cliënt op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden gewezen en worden deze op verzoek aan de cliënt verstrekt.
 • Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, met schriftelijke goedkeuring van Praktijk Nicolette Spackler.
 • Overal waar in deze algemene voorwaarden ‘hij’ of ‘zijn’ staat, wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.
 1. Behandelovereenkomst

Een overeenkomst tot psychologische / psycho-sociale zorg tussen Praktijk Nicolette Spackler en een cliënt kan tot stand komen  door een schriftelijke bevestiging door Praktijk Nicolette Spackler, wanneer de cliënt telefonisch, schriftelijk, online of per e-mail een afspraak maakt voor een eerste consult of behandeltraject.

Praktijk Nicolette Spackler is verplicht om het BSN-nummer van de cliënt te registreren, en de identiteit van de cliënt vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Praktijk Nicolette Spackler vraagt cliënten om bij het eerste consult een identiteitsbewijs mee te nemen.

De consulten vinden in principe plaats op de locaties waar Praktijk Nicolette Spackler is gehuisvest, tenzij anders is overeengekomen. Ook online hulpverlening is mogelijk (zoals een online behandelmodule of een online consult) of een combinatie van face to face en online.

Voor zowel cliënt als Praktijk Nicolette Spackler bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, indien blijkt dat niet het beoogde behandeldoel zal of kan worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandeling voort te zetten.

De therapeut heeft het recht de behandeling of het consult onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de therapeut bedreigt, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als de cliënt iets beschadigt in de praktijk ontvangt de cliënt daarvan een factuur.

Praktijk Nicolette Spackler heeft de bevoegdheid de overeenkomst te wijzigen in geval van wijzigingen in de wetgeving en/of wijzigingen in andere regelingen van overheidswege.

 1. Facturering, betaling en vergoeding

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de gebruikelijke door Praktijk Nicolette Spackler te hanteren tarieven van toepassing. De te hanteren tarieven staan vermeld op de website van Praktijk Nicolette Spackler  www.praktijknicolettespackler.nl

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Indien een cliënt een afspraak niet kan nakomen, dan heeft het de voorkeur om de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren, zodat nog een ander consult kan worden ingepland. Kostenvrij annuleren kan per mail tot uiterlijk 24 uur (één werkdag) van tevoren. Indien annulering niet of te laat geschiedt of de cliënt niet verschijnt, is Praktijk Nicolette Spackler gerechtigd de kosten van het consult in rekening te brengen.

Indien de therapeut de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

De therapeut heeft het recht een afspraak te verplaatsen in overleg met de cliënt.

Na het tweede consult vindt de betaling van het totale behandeltraject plaats, tenzij anders wordt overeengekomen. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. De cliënt ontvangt hiervoor van de behandelend therapeut een (overzichts)factuur.

De cliënt dient de factuur vóór het eerstvolgende consult in zijn volledigheid te hebben voldaan op de bankrekening van Praktijk Nicolette Spackler, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het consult.

Indien de betaling niet geschiedt binnen de genoemde betalingstermijn, behoudt Praktijk Nicolette Spackler zich het recht voor reeds ingeplande behandelingen te annuleren. In het geval Praktijk Nicolette Spackler hiertoe besluit, wordt de cliënt hiervan per e-mail hetzij per telefoon op de hoogte gebracht.

 1. Geheimhouding

Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen de gegevens van de cliënt te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. De privacy is in de privacy-verklaring vastgelegd.

 1. Aansprakelijkheid

Praktijk Nicolette Spackler en/of de behandelend therapeut zal de zorg naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Praktijk Nicolette Spackler heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatsverplichting.

Praktijk Nicolette Spackler is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Praktijk Nicolette Spackler is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de behandelovereenkomst, tenzij de cliënt bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de therapeut.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling. Praktijk Nicolette Spackler kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade en/of gevolgschade.

Praktijk Nicolette Spackler kan niet aansprakelijk worden gesteld als de cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Schademeldingen in verband met de beweerde aansprakelijkheid van Praktijk Nicolette Spackler dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Praktijk Nicolette Spackler is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Praktijk Nicolette Spackler tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. Praktijk Nicolette Spackler is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 1. Klachten

Over het algemeen hebben de cliënten van Praktijk Nicolette Spackler geen klachten en als er klachten c.q. misverstanden zijn, lukt het meestal om deze tijdens een gesprek op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie  waarbij Praktijk Nicolette Spackler is aangesloten.

 1. Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Praktijk Nicolette Spackler en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Praktijk Nicolette Spackler en een cliënt, alsmede op de onderhavige algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Praktijk Nicolette Spackler kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De wijzigingen treden in werking na verloop van een maand nadat de wijzigingen schriftelijk bekend zijn gemaakt op de website. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen op 15 februari 2021

Nicolette Spackler, Body Mind Release therapeut.